СТАТУТ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

22 января 2013 в Методическая помощь.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Районний комунальний заклад    “ _____________ районний будинок культури” засновано на  спільній власності територіальних громал сіл, селищ  ___________ району __________ області (далі – Орган управління майном).

Місцезнаходження Органу управління майном:

________________________

________________________

________________________

Ідентифікаційний №:________________________________

РКЗ “____________ районний будинок культури”  є закладом культури і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, указів Президента України,  постанов Верховної Ради України та  Кабінету Міністрів України, нормативних актів Міністерства культури і туризму України, рішень районної  ради та розпоряджень її голови та цим Статутом.

Організаційно-методичне забезпечення діяльності РКЗ “______________ районний будинок культури” в частині виконання завдань та програм у сфері культури здійснюється відділом  культури і туризму  ___________ районної державної адміністрації.

 

РОЗДІЛ 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА

 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗАКЛАДУ

1.1.         Найменування закладу:

Повне: Районний комунальний заклад “ ___________ районний будинок культури ”

Скорочене: РКЗ “____________ районний будинок культури”( надалі “заклад”)

1.2.         Місцезнаходження закладу:

_______________________
_______________________
_______________________

тел:

РОЗДІЛ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.        Заклад є неприбутковим , некомерційним  культурним закладом, діяльность якого визначається Основами законодавства України про культуру.

2.2.        Метою діяльності закладу є надання послуг у сфері культури, відродження і розвитку культури української нації, забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості жителів району.

2.3.        Заклад є методичним центром з надання методичної допомоги клубним закладам культури району, аматорським колективам та об”єднанням, гурткам художньої самодіяльності (незалежно від форм власності та відомчої  підпорядкованості) з розвитку народної творчості та культурно-виховної роботи.

2.4.        Основні напрямки діяльності закладу:

–             підготовка і проведення тематичних, театрально-концертних, танцювально-розважальних, ігрових, літературно-художніх, обрядових заходів;

–             організація і проведення тематичних заходів, спектаклів, концертів, свят, карнавалів, балів, дискотек, дитячих ранків, різноманітних виставок прикладного мистецтва;

–             залучення до проведення в районі культурно-виховної  і пізнавальної роботи професійних колективів та окремих виконавців;

–             забезпечення активності різних груп населення в сфері самоосвіти в галузі  літератури і мистецтва;

–             естетичне виховання;

–             створення спортивних, оздоровчих  клубів, груп, організація і проведення спортивно-розважальних і фізкультурно-оздоровчих заходів;

–             виявлення і прогноз запитів жителів району  на послуги культури і забезпечення їх на території району;

–             розвиток самодіяльності і народної творчості в усій різноманітності видів жанрів, розкритті творчих здібностей і обдарувань людей;

–             збереження, відродження та розвиток української культури, та культур інших національних груп, що проживають на території району, зміцнення міжнаціонального співробітництва у сфері художньої та культурно-масової роботи;

–             підтримка соціально-важливих ініціатив  любительських, об”єднань та клубів за науково-технічними, екологічними, художньо-естетичними та іншими інтересами;

–             сприяння масовій самоосвіті  в галузі літератури та мистецтва, історії Вітчизняної і світової культури, суспільних і природознавчих наук, економіки, культури, побуту, тощо;

–             надання методичної допомоги з питань організації культурно-просвітницької роботи художньої самодіяльності й дозвілля з широким застосуванням для цього договірних відносин.

2.5.        Заклад може здійснювати іншу діяльність, що відповідає його меті та завданням і не заборонена чинним законодавством.

2.6.        Для здійснення видів діяльності, що потребують ліцензування, заклад отримує необхідні ліцензії у встановленому законом порядку.

 

РОЗДІЛ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЗАКЛАДУ

3.1. Заклад є юридичною особою. Права і обов”язки юридичної особи заклад набуває з дня його державної реєстрації.

3.2.Заклад  здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та власного Статуту, який затверджується Органом управління майном. Стосунки Органу управління майном і закладу  регулюються чинним законодаством України та цим Статутом.

3.3. Участь  закладу в асоціаціях та інших об”єднаннях  здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить законодавству України, з дозволу Органу управління майном.

3.4. Заклад має самостійний баланс, має розрахунковий  та інші рахунки в банківських установах, печатку та штампи зі своїм найменуванням. Заклад може мати емблему, яка реєструється відповідно до чинного законодавства.

3.5.Заклад має право укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести обов”язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

3.6. Заклад несе відповідальність за своїми зобов”язаннями згідно з чинним законодавством.

3.7. Заклад не несе відповідальності за зобов”язаннями  держави та Органу управління майном.

3.8. Заклад має право використовувати або передавати право на використання на договірних засадах об”єкти інтелектуальної власності;  використовувати власну символіку (офіційне найменування, емблему, тощо) та надавати дозвіл на таке використання іншим  юридичним і фізичним особам на договірній основі, відповідно до чинного законодавства України.

 

РОЗДІЛ 4 . МАЙНО ЗАКЛАДУ

 

4.1. Майно закладу становлять основні фонди,  обігові кошти, а також інші цінності та майно, набуті ним у встановленому порядку, вартість якого відображається у самостійному балансі закладу.

4.2. Майно закладу закріплюється за ним на правах оперативного управління. Він володіє, користується, розпоряджається майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.3. Джерелом формування майна закладу є:

–             грошові та матеріальні внески, передані йому органом управління майном;

–             бюджетне фінансування;

–             безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

–             кредити банків та кредиторів;

–             інші джерела, не заборонені законодавством;

–             доходи, одержані від надання платних послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності.

4.4. Відчуження  засобів виробництва, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ  __________району і закріплені за закладом, здійснюється Органом управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.5.З дозволу Органу управління майном заклад має право здавати  юридичним та фізичним особам в оренду майно у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.6.Заклад здійснює користування земельною ділянкою відповідно до мети своєї діяльності ти чинного законодавства.

4.6.Збитки, завдані закладу в результаті порушення його майнових прав фізичними та  юридичними особами і державними органами, відшкодовується закладу добровільно або за рішенням суду.

4.7.Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, які закріплені на правах оперативного управління, несе заклад.

 

РОЗДІЛ 5. ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ ЗАКЛАДУ

5.1.Права закладу:

5.1.1. Заклад самостійно планує свою діяльність, визначає основні напрямки свого розвитку відповідно до характеру своєї діяльності, потребами суспільства і часу.

5.1.2. Заклад має право за згодою Органу управління майном створювати філії та інші відокремлені підрозділи без права відкриття розрахункових рахунків. Положення про філії узгоджуються з Органом управління майном.

5.2. Обов”язки закладу:

5.2.1. При визначенні своєї діяльності заклад зобов”язаний враховувати інтереси держави з питань розвитку культури.

5.2.2. Заклад:

–             забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно чинного законодавства;

–             здійснює реконструкцію та капітальний ремонт основних  фондів;

–             здійснює діяльність з матеріально-технічного забезпечення закладу за рахунок бюджетних коштів і коштів з незаборонених джерел;

–             створює належні умови для плідної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

–             забезпечує економічне і раціональне використання бюджетних коштів;

–             виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання електроенергії, води;

–             проходить акретитацію в установленому порядку.

5.3. Заклад здійснює бузгалтерський облік, веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання достовірності обліку та статистичної звітності.

 

РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ТА

САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

6.1. Повноваження Органу управління майном визначається чинним законодавством України.

6.2. Управління закладом здійснюється його директором (далі – Керівник).

6.3. Наймання Керівника здійснюється Органом управління майном шляхом укладення з ним трудового договору.

6.4. Заклад визначає свою внутрішню структуру, штатний розпис, інші засади діяльності за погодженням з відділом культури і туризму районної державної адміністрації.

6.5. Керівник закладу самостійно  вирішує  питання його діяльності, за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції Органу управління майном.

Керівник  закладу:

–             несе повну відповідальність за стан діяльності закладу;

–             діє без дорученння від імені  закладу, пердставляє його в усіх установах та організаціях;

–             розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

–             укладає договори, видає доручення, відкриває в  банківських установах розрахунковий та інші рахунки;

–             несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів. Орган управління майном не втручається в роботу  закладу з усіх видів роботи в сфері культури, крім тих, що зазначені статутом.

6.6. Заступник директора закладу, завідуючі відділів, спеціалісти призначаються на посаду і звільняються з посади Керівником згідно  чинного законодавства.

6.7. Повноваження трудового колектива закладу визначаються чинним законодаством.

6.8. Вирішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності закладу, розробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу і відображаються у колективному договорі. Колективним договором регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові  відносини трудового колективу з адміністрацією закладу.

 

РОЗДІЛ 7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

7.1.Основним джерелом фінансових ресурсів закладу є бюджетні кошти.

7.2. Додатковими джерелами фінансування закладу можуть бути кошти,  отримані в порядку не забороненому  чинним законодавством, а саме:

–             кошти, які отримує заклад від  надання платних послуг;

–             надходження,  пожертвування ,  заповіти приватних осіб, громадських фондів, товариств, об”єднань та інш. на розвиток   закладу,  матеріальне заохочення співробітників закладу;

–             надходження від спільної діяльності з іншими закладами, установами, організаціями по проведенню  культурно-освітніх заходів;

–             надходження за оренду майна приміщень;

–             інш. надходження.

7.3. Кошти, отримані з інших джерел, після сплати  обов”язкових відрахувань, згідно з чинним законодавством використовуються для потреб закладу.

7.4.Система оплати праці здійснюється у відповідності з тарифними ставками та штатним розписом закладу. Мінімальна заробітна плата не може бути нижче  встановленого законодаством України мінімального розміру заробітної плати.

7.5. Відносини закладу з юридичними та фізичними особами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів та чинного законодавства.

7.6. Питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом за участю керівника закладу, якщо інше не передбачено законодавством.

7.7. Умови оплати праці та матеріального стимулювання керівника закладу встановлюються  Органом управління майном при укладанні трудового договору.

 

РОЗДІЛ 8.ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ”ЯЗОК,
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

8.1. Військовий облік та мобілізаційні заходи здійснюються відповідно до чинного законодавтсва України.

8.2. Керівник закладу є начальником об”єкту цивільної оборони і організовує його роботу відповідно до закону України “Про Цивільну оборону України”, рішень Уряду і місцевих органів влади.

8.3. Заклад здійснює заходи пожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ 9. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

9.1. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту в новій редакції та затверджуються Органом управління майном в порядку, передбаченому законодавством.

 

РОЗДІЛ 10. ПРИПИНЕННЯ ЗАКЛАДУ

10.1. Припинення – ліквідація та реорганізація закладу (злиття, приєднання, поділ, перетворення)  здійснюється за рішенням органу Органу управління майном або суду згідно з чинним законодавством.

10.1. Припинення закладу здійснюється комісією з припинення, яка утворюється Органом управління майном. До складу комісії з припинення входять представники Органу управління майном,  закладу, а також запрошені  спеціалісти.  Порядок і строки ліквідації визначаються відповідно до чинного законодавства.

10.2. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження по управліню закладом. Комісія з припинення складає відповідний баланс закладу і подає його  Органу управління майном на затвердження. Кредитори та інші юридичні  особи, які перебувають  у договірних відносинах  із закладом, який припиняється, повідомляються про це у письмовій формі.

10.3.При реорганізації і ліквідації закладу працівникам, які звільняються,  гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України про працю.

10.4. Порядок подальшого використання  майна закладу, що припиняється, визначає Орган управління майном за погодженням з відділом культури і туризму  районної державної адміністрації.

10.5. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного Державного реєстру  юридичних  осіб та фізичних осіб-підприємців.

 

Поделиться в соц. сетях

0

Прокомментировать

Вы должны быть авторизованы для комментирования.